ما کلیسای پروتستان پارسی زبان هستیم؛ این بدان معناست که همۀ پارسی زبانان را خدمتگزاریم.

ما از جمله به اعتقادنامۀ رسولان، شورای نیقیه (۳۲۵ م)، شورای قسطنطنیه (۳۸۱م)، شورای کلسدون (۴۵۱م)، بیانیۀ آتاناسیوس؛ اعتقاد داریم.

ما ضمن تاکید بر استقلال کلیسا، با کلیسای اسقفی به گونه ای روحانی و تشکیلاتی، برادریم.

Be Inspired

اعتقادنامه

St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)