نمودار سازمانی، ساختار تشكيلاتی و شرح وظايف

 کلیسا جهت انسجام و انجام رسالت خطير مسیحی نيـاز بـه سـازماندهی مناسـب تشـكيلاتی، مديريت و برنامه ریزی با رعايت اصول اخلاق مسیحی برای نیل به اهداف والای مسیحی دارد.

 بدین منظور این چارت  پست های سازمانی و روابط میان اجزاء کلیسا تدوين می کند.

Be Inspired

چارت سازمانی

St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)