بانوان

                              خدمات کلیسایی

کلیسا بدن مسیح است که همو سر آن است؛ وقتی هر عضوی از این بدن در هماهنگی روحانی، دیگر عضو را خدمت نماید، ترکیب "خدمات کلیسایی" معنا  خواهد داد. این چیزی نیست مگر تبلور عینی هر عضو از کلیسا در مسیر خدمت و محبت به عضویی دیگر و مآلا جلال خداوند. آمین

بانوان

هر دوهفته درمکانی، صمیمانه جمع شوید و ضمن نوشیدن قهوه ای داغ، از الهیات و مسائل بانوان، بشنویید و بگویید. دعا کنید و خستگیهای روحانی تان را همانجا بگذارید و شادمانه به سوی خانه بازگردید.

کنفرانس "بانوان و چالش‌های دنیای معاصر "

Be Inspired
St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)