جوانان

کلیسا بدن مسیح است که همو سر آن است؛ وقتی هر عضوی از این بدن در هماهنگی روحانی، دیگر عضو را خدمت نماید، ترکیب "خدمات کلیسایی" معنا  خواهد داد. این چیزی نیست مگر تبلور عینی هر عضو از کلیسا در مسیر خدمت و محبت به عضویی دیگر و مآلا جلال خداوند. آمین

جوانان

با شبان و کشیش کلیسا به سینما بروید و از دستان همو که عشای ربانی را می گیرید، توپ بولینگ را در ساعات شادی و تفریح بگیرید. جوانان کلیسا در اردوهای سالانهای همگام  با سایر کلیساهای ایرانی شرکت کرده، تعلیمات لازم را فرا می گیرند.

Be Inspired
St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)