آموزش و تعلیمات

                             

کلیسا بدن مسیح است که همو سر آن است؛ وقتی هر عضوی از این بدن در هماهنگی روحانی، دیگر عضو را خدمت نماید، ترکیب "خدمات کلیسایی" معنا  خواهد داد. این چیزی نیست مگر تبلور عینی هر عضو از کلیسا در مسیر خدمت و محبت به عضویی دیگر و مآلا جلال خداوند. آمین

آموزش و تعلیمات

هر جمعه، با کلاسی مخصوص کسانی که خواهان پرسش و جستجو در خصوص مسیحیت هستند و نیز خواهان تعمیدند، پذیرای شما هستیم. بعد، با هم انجیل را بازخوانی کرده، تعلیم می یابیم و نهایتا، در آبشاری از دعا و پرستش، خود را درتازگی روح خواهیم یافت. 

Be Inspired
St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)