مقالات

December 5, 2018

شخصیّت روحانی

در این مقاله سعی خواهم نمود تا شخصیّت روحانی را از دیدگاه کتاب مقدس معرفی کرده، راهکارهایی را بر اساس کتاب مقدس ارائه دهم تا خواننده بتواند با بکار بستن آنها ضمن شناخت شخصیّت روحانی خود، به آن شخصیّتی که خدا از او انتظار دارد برسد. در این راستا در تلاش خوا...

March 28, 2017

نعلین عیسی *

در انجیل خداوندی، چه به تصریح و چه به تلویح، به دفعات در امر خالی شدن عیسی از جلال خدایی اش، در تجسد پذیری اش، به قالب واژهها و جمله های گرانسنگ سخنها آمده است؛ سوگلی این سخنها شاید همان آیات ۶ تا ۸ باب دوم رسالۀ فیلیپیان باشد که پولس سترگ بدان تصریح کرده ا...

March 28, 2017

نبی*

این عیسی "نبی" است؛ تا نبی نباشد کِی حرف او را می توانیم بفهمیم؟ به حسب جسم شدن آن "کلمه" که اوست، اگر بخواهیم سخن بگوییم به نبی بودن عیسی می رسیم. این نبی بودن، آن حلقه ای است که خدا بودن عیسی را به انسان بودن اش متصل کرده است تا از این رهگذر ما بتوانیم سخن او را...

March 28, 2017

چون به بیت صیدا آمد،شخصی کور را نزد او آوردند و التماس نمودند که اورا  لمس نماید. پس دست آن کور راگرفته،او را از قریه بیرون برد و آب دهان برچشمان او افکنده ،و دست بر او گذارده از او پرسید که"چیزی می بینی؟" او بالا نگریسته ، گفت:"مردمان را خرامان، چون درخت ها می بینم."...

March 28, 2017

بحث وجود و ماهیت را عزیزانی که کمتر در موردش شنیده اند ، اگر در اینترنت چرخی بزنند، به قدر لازم(؟) اطلاعاتی از آن کسب خواهند کرد؛ می ماند این سخن که آیا بالاخره وجود اصیل است یا ماهیت؟ حالا یک چیز دیگر می خواهم بگویم و آن این است که اصلا برای ما مگر چه فرقی می کند که و...

March 28, 2017

حکمت*

۱آیا حکمت ندا نمی کند ؟ و فطانت آواز خود را بلند نمی نماید ؟ ۲به سرمکان های بلند، به کناره ی راه، در میان طریق ها می ایستد. امثال ۸: ۲،۱ 

حقیقت حکمت، نزد خداست. حقیقت حکمت نزد عیساست؛ عیسی به حسب اقنوم ثانی بودنش(logos)، خود حکمت است. حکمت اما نزد عیساست،به حسب صفت...

March 28, 2017

درخصوص معنای جوهر(۱)، ابن سینا مثلا گفته است که موجودٌ لذاته(۲) می باشد؛ این یعنی چیزی که در موضوع نباشد(۳)؛ مثلا صفت خندیدن در جسم ظاهر می شود، یعنی جسم موضوعی است که خندیدن برای موجود بودن نیازمند آن است، پس خندیدن جوهر نیست؛ اما خود جسم، برای اینکه ظهور پیدا کند نیا...

March 17, 2017

این برهان، کوششی است برای روايت عقلانی از خداباوری؛ این برهان در مرتبۀ نخستْ خداباوران را مدّ نظر دارد، از این دریچه، سعی دارد تا به آنها بنماید که خداباوری از پشتوانه های عقلانیت برخوردار است. پس از آن برای خداناباوران نیز در مواردی می تواند مفید باشد. 

این ب...

March 17, 2017

طرح اشکال:

مگر نه این است که اشخاص تثلیث، در صفات یکسان هستند، یعنی به این معنا که مثلا همگی علم مطلق دارند؛ پدر علم مطلق دارد، پسر علم مطلق دارد، روح القدس نیز علم مطلق دارد. پس چگونه است که اشخاص تثلیث از حیث پدر و پسر و روح بودن  یکسان نیستند؛ یعنی از حیث پدر بودن، ه...

March 17, 2017

آیا خدا ماهیت دارد؟
 

این پرسش  را از چهار جنبه وارسی می کنیم:

یک موقع در تعریف انسان می گوییم که" انسان، حیوان ناطق" است؛ این تعریف طوری است که انگار، ما انسان را تمام و کمال در روبرو داریم و بعد، پس از این که نسبت بدو احاطه ای نسبی می یابیم، پس او را "حیوان ناطق" می خو...

Please reload

St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)