نوشتارها

نیایش تثلیثی خواهر الیزابت

آه ای خدای من، سه گانه ای که می ستایم! یاری ام ده که به تمامی خود را برای بنا کردنم در تو فراموش کنم؛ ساکن و آرام، گویی که روانم همواره در بی کران باشد. که هیچ نه بتواند آرامش مرا برهم زند و نه از تو بیرون کشدم، بلکه هر آن در ژرفنای راز خود دورتر بری مرا؛ آه ای از برایم ماندگار! آرام کن روان مرا. از آن آسمانی برای خود، منزلگاهی که دوست می داری و جایی برای استراحتت بساز؛ که در آن هرگز تو را تنها نگذارم، بلکه به تمامی آنجا باشم، بیدار از برای ایمانم، شعله ور و تسلیم به آفرینندگی تو. آه ای مسیح محبوبم، ای مصلوب از عشق، خواهان همسری قلب توام، خواهان در برگرفتن تو از شُکوهم. خواهان آنم که تا حد فنای خویش... دوست بدارم ترا! اما خود را ناتوان می بینم و می خواهم که مرا با خویشتن ات بپوشانی؛ جان مر

توضیح آرم کلیسای قدیس آفراهات، حکیم پارسی

ویژگی های اصلی آرم نوین کلیسای قدیس آفراهات، حکیم پارسی الف - شرقی بودن با تاکید بر زبان فارسی به عنوان عامل مشترک همۀ فرهنگ های داخل جغرافیای ایران و نیز عامل قرابت با سایر فرهنگ های نزدیک، مثلِ افغان و تاجیک. ب- مسیحی بودن. الف در این آرم از نقوش هنر کاشیکاری شرقی و نیز صلیب های شرقی استفاده شده است؛ افزون برآن، از خط فارسی که کلمۀ "آفراهات" با آن نگاشته شده، به عنوان عامل مشترکی استفاده گردیده است تا نشانگر این باشد که این کلیسا، پذیرای همۀ اقوامی است که در داخل و خارج از جغرافیای ایران، حول محور زبان فارسی ( که خط فارسی در این آرم، نمایندۀ آن است)، مشترک یا دارای قرابت هستند. ب اصلی ترین ویژگی مسیحی بودن در این آرم، تصویر صلیب است که بطور مشخص در صلیب هایی سه گانه، بر نام آفراهات طراحی

نیایش

نیایش (از گرگوار قدیس، اسقف نزیانس) Saint Gregory of Nazianzus (born c. 330, died c. 389) ای تو، بالاتر از هرچیز، آیا این، همه ی آن چیزی نیست که بتوان از تو خواند؟ چه سرودی، چه زبانی ترا خواهد گفت ؟ هیچ واژه ای را بیان تو نیست. تعلق روح به چه خواهد بود؟ تو تمامی ادراک را پشت سر می نهی. تو، تنها وصف ناپذیزی چراکه آنچه به گفت می آید بازآمده از توست. تو، یگانه ناشناخته ای چراکه آنچه به فکر می رسد نیز، رسیده از توست. هر بودی، چه آنکه سخن می گوید و چه آنکه بی زبان است، در کار اعلام توست. هر وجودی چه آنکه فکر می کند و چه آنکه این نمی کند، در کار احترام به توست. ای خواهش جهانی، جهان، نالان رو به سوی توست. هر چه هست تو را تمناست، و به سوی تو هر وجودی که در کاراندیشه به جهان است نیایشی در سکوت روان م

دعا

آه ای خدای من، سه گانه ای که می ستایم! یاری ام ده که به تمامی خود را برای بنا کردنم در تو فراموش کنم؛ ساکن و آرام، گویی که روانم همواره در بی کران باشد. که هیچ نه بتواند آرامش مرا برهم زند و نه از تو بیرون کشدم، بلکه هر آن در ژرفنای راز خود دورتر بری مرا؛ آه ای از برایم ماندگار!

سرما

و بجهت افزونی گناه، محبت بسیاری سرد خواهد شد. متی ۲۴: ۱۲

همه

ای همۀ لشکرهای او، او را تسبیح بخوانید. مزمور ۱۴۸: ۲

دوستت دارم

ومن راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم، اما ایشان ندانستند که من ایشان را شفا داده ام… ای افرایم چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم… هوشع ۱۱ : ۳ و ۸

وصایا

وصایای تو را تا به ابد فراموش نخواهم کرد زیرا به آنها مرا زنده ساخته ای. “مزمور ۱۱۹: ۹۳

پرسش (دربارۀ رابطۀ پدر و روح القدس با ذات انسانی پسر)

پرسش: «در اینکه ذات انسانی به ذات الهی شخص دوم تثلیث اضافه گردیده است شکی نیست. حال سوالی در اینجا بوجود می آید مگر نه اینکه در تثلیث ، ما با سه شخص متفاوت اما هم ذات روبرو هستیم آیا دو شخص دیگر تثلیث یعنی پدر و روح القدس نیز صاحب ذات انسانی گردیده اند یا خیر ؟» متن بالا پرسشی است از دوست بسیار عزیزی که در ذیل مقاله برساخته ها (قسمت هشتم، جسم پوشیدن) مطرح کرده اند، که به حد بضاعت در آنجا (1) پاسخ داده شد. لکن بازگفت آن خالی از لطف نخواهد بود(2). پاسخ: در فرمایش شما چند نکته مستتر است. در اینجا پرسشی مطرح است، آیا چیزی می تواند به ذات خدا افزوده گردد؟ البته که نه؛ ذات الهي، هستي محض، هستی مطلق و کاملِ مطلق است و چیزی نمی تواند به آن افزوده گردد؛ نیز فكر و انديشۀ بشر، به كنه ذات او راه ندارد و

جسم و تقدس

جسم و تقدس پرسش: پرسش ديگر آن است كه آيا تجسم پسر و بر گرفتن طبيعت انساني نوعي تقدس بخشي به جسم انساني است؟ آيا در امتداد پادشاهي خداوند كه به آسمان و زميني جديد امتداد مي يابد جسم و ماده تطهير مي شود و دنياي سقوط كرده احياء مي شود. پاسخ: تجسم پسر و بر گرفتن طبيعت انساني به خودی خود، تقدس بخشي به جسم انساني نیست؛ اما در خصوص موضوع ماده و جسم و تقدس آن، اساسا بین فرهنگ یهودیِ متون عهد جدید و تصورات برگرفته از فرهنگ یونانی تاثیر گذاشته بر مسیحیت، تفاوتی قائل شد. تعریف جسم به عنوان موجودِ مادی و فانی که در هنگام مرگ از روح جدا می شود، میراث فرهنگ یونانی است؛ از این دریچه، اگر بگوییم که جسم شدن کلمه، در مغایرت با چنین تعابیری، ارج نهادن بر جسم است، البته به بیراهه نرفته ایم؛ اما این بدان معنا نی

آیا می توان مسیح را پدر نامید؟

آیا می توان مسیح را پدر نامید؟ ۶ تعجب‌ می کنم‌ که‌ بدین‌ زودی از آن‌ کس‌ که‌ شما را به‌ فیض‌ مسیح‌ خوانده‌ است‌، برمی گردید به‌سوی انجیلی دیگر،۷ که‌ (انجیل‌) دیگر نیست‌. لکن‌ بعضی هستند که‌ شما را مضطرب‌ می سازند و می خواهند انجیل‌ مسیح‌ را تبدیل‌ نمایند. ۸ بلکه‌ هرگاه‌ ما هم‌ یا فرشته‌ای از آسمان‌، انجیلی غیر از آنکه‌ ما به‌ آن‌ بشارت‌ دادیم‌ به‌ شما رساند، اناتیما باد. ۹ چنانکه‌ پیش‌ گفتیم‌، الان هم‌ باز می گویم‌: اگر کسی انجیلی غیر از آنکه‌ پذیرفتید بیاورد، اناتیما باد.» (غلاطیان ۱: ۶ – ۹، ترجمه قدیم(. ‫ مقدمه ‫ آنچه در این مقاله مطمح نظر نویسندۀ این سطور بوده است ناظر به تمایز اقانیم ثلاثه در مبحث تثلیث است، چنانکه در این روزها گوییا این آموزۀ سترگ مسیحی با پاره ای واژه ھا و عبارت ھا

تقدس در کلیسا

تقدس در کلیسا پیش پرده در خصوص تقدس، میتوان این گونه گفت که به نظر میرسد در اغلب موارد ما واژۀ تقدس، مقدس، و سایر واژه های هم خانوادۀ آن را در معنایی کاملاً غیر اشتقاقی و متفاوت با منشأ اشتقاقی آن به کار می بریم؛ ما غالباً "امر مقدس" را به معنای کاملاً خوب به کار می بریم که یک صفت کاملاً اخلاقی است و دلالت بر بالاترین درجه از خیر اخلاقی دارد. چنانکه ایمانوئل کانت اراده ای را مانند ارادۀ الهی که همیشه و ضرورتاً خیر است«ارادۀ مقدس»می نامد.(۱) اما کاربرد این واژه به معنای خیرِ اخلاقی که ظاهرا بسیار هم رایج است بسیار هم نا دقیق است. (۲) این درست است که واژۀ مقدس، از منظری، در برگیرندۀ اخلاقیات نیز هست و از این دریچه حاوی ارزشهای اخلاقی است، اما این واژه علاوه بر این دارای یک معنای اصلی ریشه ای

نوشته‌های اخیر
آرشیو
ما را دنبال کنید
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)