نوشتارها

March 28, 2017

نعلین عیسی *

در انجیل خداوندی، چه به تصریح و چه به تلویح، به دفعات در امر خالی شدن عیسی از جلال خدایی اش، در تجسد پذیری اش، به قالب واژهها و جمله های گرانسنگ سخنها آمده است؛ سوگلی این سخنها شاید همان آیات ۶ تا ۸ باب دوم رسالۀ فیلیپیان باشد که پولس سترگ بدان تصریح کرده ا...

March 28, 2017

نبی*

این عیسی "نبی" است؛ تا نبی نباشد کِی حرف او را می توانیم بفهمیم؟ به حسب جسم شدن آن "کلمه" که اوست، اگر بخواهیم سخن بگوییم به نبی بودن عیسی می رسیم. این نبی بودن، آن حلقه ای است که خدا بودن عیسی را به انسان بودن اش متصل کرده است تا از این رهگذر ما بتوانیم سخن او را...

March 28, 2017

چون به بیت صیدا آمد،شخصی کور را نزد او آوردند و التماس نمودند که اورا  لمس نماید. پس دست آن کور راگرفته،او را از قریه بیرون برد و آب دهان برچشمان او افکنده ،و دست بر او گذارده از او پرسید که"چیزی می بینی؟" او بالا نگریسته ، گفت:"مردمان را خرامان، چون درخت ها می بینم."...

March 28, 2017

حکمت*

۱آیا حکمت ندا نمی کند ؟ و فطانت آواز خود را بلند نمی نماید ؟ ۲به سرمکان های بلند، به کناره ی راه، در میان طریق ها می ایستد. امثال ۸: ۲،۱ 

حقیقت حکمت، نزد خداست. حقیقت حکمت نزد عیساست؛ عیسی به حسب اقنوم ثانی بودنش(logos)، خود حکمت است. حکمت اما نزد عیساست،به حسب صفت...

Please reload

نوشته‌های اخیر

March 28, 2017

March 28, 2017

Please reload

آرشیو
Please reload

ما را دنبال کنید
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Basic Square
St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)