top of page
  • omidmoludy0

واعظ میهمان: جناب کشیش ساسان توسلی، یکشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۷


یکشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۷، در مراسم رسمی عبادیِ کلیسایی، جناب کشیش ساسان توسلی واعظ میهمان ما خواهند بود. ایشان الهیات‌ دانی مسیحی است که سال ها از طُرق مختلف به تعلیم مسیحیان فارس زبان در زمینه‌های مختلف مانند زندگی روحانی، کتاب‌مقدس و الهیات مسیحی پرداخته است. مقدم همۀ شما عزیزان را گرامی می داریم.

92 views0 comments
bottom of page