top of page
  • فرید یاسینی

حکمت


حکمت*


۱آیا حکمت ندا نمی کند ؟ و فطانت آواز خود را بلند نمی نماید ؟ ۲به سرمکان های بلند، به کناره ی راه، در میان طریق ها می ایستد. امثال ۸: ۲،۱


حقیقت حکمت، نزد خداست. حقیقت حکمت نزد عیساست؛ عیسی به حسب اقنوم ثانی بودنش(logos)، خود حکمت است. حکمت اما نزد عیساست،به حسب صفت. در تجلی،حکمت صفت می شود برای عیسی.

این که کلام خدا می گوید، " آیا حکمت ندا نمی کند؟" اول، به حسب اقنومیت است، دوم به حسب تجلی؛ به حسب اولی(اقنوم)ندای حکمت همان است که کلمه جهان را می آفریند. آفرینش، طنین کلمه است که در جهان افتاد. این که سنگ ها نیز قائل به حمد عیسایند،(لوقا۴۰:۱۹) به خاطر این است که جهان، کُلّه، از کلمه ای که اوست اعتبار گرفته است.

در تجلی اما حکمت صفتی است که به واسطۀ آن، کلمه ای که جسم گردید با مردم سخن می گوید. خدا می گوید،"آیا حکمت ندا نمی کند؟" یعنی چه؟ این ابراز شگفتی است از جانب خدا برای ما. شگفتا که عیسی آمد و جانش را ندایی کرد برای رهایی مان، اما ما نشنیدیم! آن جا که بر صلیب رفت اوج این ندا بود(و فطانت آواز خود را بلند نمی نماید). اما باز نشنیدیم. پیشتر، یهوه بر جبل سینا به موسی ندا داد و در عهد جدید عیسای خداوند بر جلجتا. هر دو ندا به حسب ذات، یک بودند. "سنگ" اینها را می فهمد من آدمی نه! این ندا همه جا بگوش می رسد(به کنارۀ راه، در میان طریق ها)؛ این طریق ها که می گوید می تواند، به غمزه به انبیای عهد عتیق نیز اشاره داشته باشد؛ چنانکه درابتدای انجیل مرقس بشیر،" طرق"خداوند اشاره به انبیای عهد عتیق دارد که پیش از یوحنای معمدان، آمدن عیسی را جار زدند. این حکمتی که عیساست، همه جا "می ایستد". هم بر سر کوه، هم بر زمین پست و هموار و در راه ها. همان طور که گفتم یعنی همه جا هست؛ پس آنجا که " اینک بر در ایستاده می کوبم." (مکاشفه ۲۰:۳) و " اگر کسی آواز مرا بشنود..."، این همان حکمتی است که عیساست که همواره برای خبر کردن مان، "ایستاده" است و ندا می دهد؛ که چه بگوید؟ این که - به تاویل- نجات همین نزدیکی هاست. به فاصلۀ باز کردن یک در و شام خوردن با او.

برای در معرض رحمت و فیض عیسی قرار گرفتن لازم نیست که جایی برویم و حتی کاری کنیم؛ او هم بر "مکان های بلند"یافت می شود و هم در" کنارۀ راه و در میان طریق ها". ندای او هم که همه جا منتشر است. حضور او ما را احاطه کرده است. عیسی بر ما محیط است.


---------------------------------------

*این نوشته با نگاهی تاویلی نگاشته شده است.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

نبی

bottom of page