top of page
  • Admin

واعظ میهمان: جناب مارک فوماژه (Marc Fromager) یکشنبه ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷

Updated: Sep 26, 2023


جناب مارک فوماژه (Marc Fromager)، مدیر سازمان بین المللی کمک به کلیساهای نیازمند (Aid to the Church in Need)به عنوان واعظ میهمان در کلیسای قدیس افراهات، حکیم پارسی به ما خواهند پیوست.

سازمان بین المللی کمک به کلیساهای نیازمند (Aid to the Church in Need) یکی از بزرگترین سازمان های کمک رسانی به کلیساهای جفادیده و نیازمند در جهان محسوب می شود؛ این سازمان تامین کننده مالی بیش از ۵ هزار پروژه مختلف در سراسر جهان می باشد. جناب مارک، از نویسندگان و محققان برجسته در زمینه کلیساهای در جفاست که تا کنون بیش از چندین کتاب و ده ها مقاله و تعداد بیشماری سخنرانی در این زمینه در اقصی نقاط جهان داشته اند. کلیسای قدیس آفراهات، حکیم پارسی مقدم ایشان را گرامی می دارد.

79 views0 comments
bottom of page