January 7, 2017

آه ای خدای من، سه گانه ای که می ستایم! یاری ام  ده که به تمامی خود را برای بنا کردنم در تو فراموش کنم؛ ساکن و آرام، گویی که روانم همواره در بی کران باشد. که هیچ نه بتواند آرامش مرا برهم زند و نه از تو بیرون کشدم، بلکه هر آن در ژرفنای راز خود دورتر بری مرا؛  آه ای از بر...

January 7, 2017

نیایش

(از گرگوار قدیس، اسقف نزیانس)  

Saint Gregory of Nazianzus

  (born c. 330, died c. 389)

ای تو، بالاتر از هرچیز،

آیا این، همه ی آن چیزی نیست که بتوان از تو خواند؟

چه سرودی، چه زبانی ترا خواهد گفت ؟

هیچ واژه ای را بیان تو نیست.

تعلق روح به چه خواهد بود؟

تو تمامی ادراک را پش...

January 5, 2017

آه ای خدای من، سه گانه ای که می ستایم! یاری ام  ده که به تمامی خود را برای بنا کردنم در تو فراموش کنم؛ ساکن و آرام، گویی که روانم همواره در بی کران باشد. که هیچ نه بتواند آرامش مرا برهم زند و نه از تو بیرون کشدم، بلکه هر آن در ژرفنای راز خود دورتر بری مرا؛  آه ای از بر...

January 5, 2017

و بجهت افزونی گناه، محبت بسیاری سرد خواهد شد.

متی ۲۴: ۱۲

January 5, 2017

ای همۀ لشکرهای او، او را تسبیح بخوانید. مزمور ۱۴۸: ۲

January 5, 2017

هنگامی که شخصی فروتن می شود، رحمت خدا بلافاصله گرداگرد او را گرفته، وی را در آغوش می کشد.

اسحاق نینوایی

January 5, 2017

ومن راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم، اما ایشان ندانستند که من ایشان را شفا داده ام… ای افرایم چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چگونه تو را تسلیم نمایم… هوشع ۱۱ : ۳ و ۸

January 5, 2017

وصایای تو را

تا به ابد فراموش نخواهم کرد

زیرا به آنها

مرا زنده ساخته ای.

“مزمور ۱۱۹: ۹۳

Please reload

تأملات
St. Aphrahat the Persian Sage Church
(Persian Church, Manchester)

07590 363 221

St. Aphrahat the Persian Church

St John’s Church 

St John’s Road
Stockport

Greater Manchester
SK4 3BR

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Write Us

Copyright 2017 St. Aphrahat the Persian Sage Church (Persian Church, Manchester)